Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2o13

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. (Jr 33,14-15)

Vážené sestry a bratři,

     stojíme na počátku něčeho nového. Znovu přichází advent a spolu s ním radostná zpráva o vstupu Boží lásky do světa. Bůh dal lidem výhonek spravedlivý, svého jednorozeného Syna Ježíše, aby vnesl do tohoto chaotického světa principy Božího království. To je to nové, co Bůh tvoří. Tvoří to i pro nás.

     Děkujme mu za velký dar víry. A prosme jej za rozvlažení lidských srdcí a umožněme vstup této lásce. Láska, která přijala lidskou podobu, člověka mění, dává mu nové rozměry a novou naději.

Tuto radostnou zprávu o vstupu Boží lásky mezi nás budeme slavit o Vánocích.

     Využijme tento darovaný čas k zamýšlení o životě a nás samých, o tom, že Bůh je ten, kdo působí pokoj i v čase neklidu, že je to ten, kdo světu dává svůj pokoj a řád. Pokusme se pochopit pravý smysl příchodu Pána Ježíše, smysl jeho přebývání mezi lidmi a také smysl našeho přebývání v Něm.

Pavel Klimeš, kazatel

kapr

Pro váš užitek a možnost prohlubování víry a vzdělávání se v ní ve společenství vám celoročně nabízíme každou neděli od 9.15 hodin bohoslužby v sídle sboru v Karlových Varech, Zahradní 33. Scházíme se zde také ve čtvrtek od 17 hodin na biblických hodinách. Ty konáme i v úterý od 15.30 hod. v penzionu pro seniory v Drahovicích, Východní 16.

V čase adventním se budou konat bohoslužby takto: O adventních nedělích (1.12., 8.12.,15.12. a 22.12.) vždy v 9.15 hod., při čemž na 1.neděli adventní bude vysluhována sv.Večeře Páně a na 4.neděli připravujeme dětskou vánoční slavnost.

O Vánocích se sejdeme takto:

  • 24.12. na Štědrý den v 15 hodin s vysluhováním svaté Večeře Páně
  • 25.12. na Boží hod vánoční v 9.15 hod. s vysluhováním svaté Večeře Páně
  • 26.12. na Štěpána bohoslužby nebudou
  • 29.12. v 1.neděli po Vánocích v 9.15 hod.
  • 31.12. na Silvestra bohoslužby nebudou
  • 1.1.2014 na Nový rok v 15 hod.  s vysluhováním svaté Večeře Páně.

Ke všem shromážděním v uvedených časech jste srdečně zváni, a to nejen o Vánocích.

        Na faře jste ale vítáni i k osobním rozhovorům, kdykoliv si to budete přát. Pokud budete mít zájem o návštěvu kazatele doma, zavolejte na mobilní číslo kazatele a rád Vás navštíví.

        Chceme připomenout všem, kdo se pravidelně nezúčastňují našich shromáždění, že i na ně myslíme, modlíme se za ně a stále je považujeme za jedny z nás. Všem chceme sloužit bez rozdílu tak, jako to činil i Pán Ježíš – v pochopení a v radostné sounáležitosti, v pokoře a v lásce.

        Prosíme, abyste na svůj sbor nezapomínali, modlili se za něj, přispívali jako dosud podle svých možností dary a platbami saláru, neboť žijeme ve světě, kde stále ještě je třeba platit za energie a jiné služby.

Ze všeho nejvíce Vám ale chceme přát, abyste o letošních Vánocích přijali radost a požehnání z narození Pána Ježíše do svých srdcí a nesli je dál svými životy jako světlo vánoční hvězdy.

Staršovstvo sboru

_______________________________________________________________________________

Některé užitečné údaje: adresa sboru: FS ČCE, Zahradní 33, 360 01 K.Vary; č.účtu sboru: 0800029389/0800, http://karlovy-vary.evangnet.cz., kazatel: JUDr.Pavel Klimeš, bytem tamtéž, tel. 724 152 480, e-mail:PavelKlimes@seznam.cz; administrátor: Mgr.Radek Matuška, FS Chodov; kurátor: MUDr.Lubomír Chyba;