Přeskočit navigaci.

Sborové dopisy

Velikonoční dopis 2022 a Bohoslužby o Velikonocích

  • ZELENÝ ČTVRTEK 14. dubna. 15.00 Penzion Drahovice, 17.00 sborový dům v Chodově.
  • VELKÝ PÁTEK 15. dubna. 9.15 společné velkopáteční bohoslužby obou sborů v KV, Zahradní 33.
  • VELIKONOČNÍ NEDĚLE 17. dubna. 9.15 bohoslužby v Karlových Varech, ve 14.30 v Chodově
  • v kostele.

Jak při velkopátečních bohoslužbách, tak i o neděli Vzkříšení budeme slavit svatou večeři Páně.

Ke stažení: 

Vánoční dopis 2021 a Bohoslužby o Vánocích

kolonada

Bohoslužby se v našich sborech budou o Vánocích konat takto:

  • 24.12. v 15.00 štědrovečerní bohoslužby v Karlových Varech na Zahradní 33, v 16.30 v chodovském kostele.
  • 25.12. v 9.15 bohoslužby na Hod Boží Vánoční v Karlových Varech – spolu s chodovskými, sv. večeře Páně
  • 26.12. ve 14.30 nedělní bohoslužby v chodovském kostele – pro oba sbory, káže f. Aleš Rosický z Teplé (karlovarský farář slouží tento druhý svátek vánoční zase v Teplé).

Ke stažení: 

Velikonoční dopis 2021

Ke stažení: 

Vánoční pozdrav

PF2021

 

Zdravím Vás srdečně na Štědrý den. Podobně jako o Velikonocích, se ani letos o Vánocích v naší modlitebně/kostele nesejdeme.
Tak jsme nakonec rozhodli spolu s karlovarskými a chodovskými presbytery vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Budeme Vás informovat, až se situace změní. Naše víra nám pomáhá projít i těžšími časy.

 

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila".  (Jan 1, 5)

"Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno.
Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou"
(Nehemjáš 8, 10)

Vánoční dopis 2020

Milí bratři a sestry,

drazí členové a přátelé karlovarského a chodovského evangelického sboru, buďte pozdraveni v Adventu L. P. 2020!

vd2020

„Sijón říkával: Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“
„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“

Izajáš 49,14-16a

Pozdrav partnerským evangelickým sborům v Karlových Varech a v Chodově

Milí bratři
a milé sestry v Karlových Varech a v Chodově, jménem
křesťanů z H
öchstädtu a Thiersteinu
v
ás srdečně zdravím a děkuji Martinu Zikmundovi za
příležitost, některé myšlenky s vámi sdílet.

Bezprostředně
po znovuotevření hranic do Česka jsem si splnil dávný sen, jel
jsem na kole tři dny podél Ohře od pramene až do ústí u
Litoměřic. Byla to krásná cesta, při které jsem často musel
myslet na to, jak se řeka při jejím toku podobá našemu žovotu.

Poselství 22.3.

„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ´Hledejte mou tvář.´  Hospodine, tvář tvou hledám.“ Žalm 27, 8
„I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“
Jan 16, 22

Milí bratři a sestry v karlovarském a chodovském sboru,
Zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista.
Dnes – 22. března - je neděle „radosti“ (Laetare) – uprostřed postního období (4. neděle postní). Uvozuje ji vstupní slovo z poutního žalmu 122: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu“.

Ke stažení: 

Velikonoční dopis 2020

karlovarským a chodovským evangelickým křesťanům

„Stále upírám své oči k Hospodinu…“
Oculi mei semper ad Dominum (Žalm 25, 15a)

Milí přátelé, bratři a sestry, ve 3. neděli postní zvané „Oculi“ vás zdravíme apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Asi mnozí z nás jste už dříve přemýšleli nad tím, jak se celá naše globální civilizace někam valí a nikdo neví kam.  Rychlost, s jakou se dějí změny, odrážejí třeba komunikační technologie, anebo nesmírný pokrok medicíny. Přesto jsme dnes svědky pandemie, s níž ani nejstarší lidé nemají ve svém životě zkušenosti. Jako by se v desítkách zemí různých kontinentů zastavil život.

Syndikovat obsah