Přeskočit navigaci.
Vstupní slovo: Suď mne (Judica me), ó Bože, a zasaď se o mou při. Nebo ty jsi Bůh mé síly. Proč jsi mne zapudil? Proč pro soužení [od] nepřítele v smutku mám ustavičně choditi? Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha...
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce...
 Bratři a sestry, milí přátelé, otevíráme kázání na hoře, které ale by mělo být spíše nazváno: vyučování na hoře. Je to jiný žánr než kázání, ostatně Písmo svaté samo říká, že Ježíš vystoupil na horu, učedníci k němu přistoupili a on je učil....
Jan  21,1-1,  káže br. farář  Pavel Klimeš
Čtení:        Lk 19,28-40 Text kázání: Iz 50,4-9 (služebníkova poslušnost)                         ...
A zde je pokřtěn i Ježíš, syn Boha živého. Ne proto, že i on byl plný hříchu, ale tímto způsobem je paradoxně namočen do našeho hříchu. Ztotožňuje se s lidským údělem a nese ho spolu s námi. Jordán je vskutku jiná řeka. Ne, taková řeke neteče kdesi...
2Kr 5,15-19a (země zaslíbená v nás)     Milé sestry a milí bratři,     když jsem před týdnem skončil bohoslužby, dostal jsem otázku, jestli budu dnes o Naamánovi      pokračovat, že je to přece ještě...
Joz 1,1-9 (nebojte se)  JOZUE     Milé sestry a milí bratři,     scházíme se dnes, kdy je neděle a ještě Nový rok, abychom poděkovali Pánu Bohu za to, že nás dovedl až do tohoto pomyslného rozhraní našich životů...
Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Markova evangelia 16,1-8 SUSPIRIUM: Všemohoucí Bože, ty jsi učinil zázrak a vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista a tak jsi daroval světu svou spásu. Prosíme tě: Dej, abychom dosáhli dokonalé svobody a...
Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Janova evangelia 12,20-26 Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové.  21 Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom...
Základ našeho dnešního kázání jsou slova z Markova evangelia 8,31-38 31 A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.  32 A mluvil o tom otevřeně....
Introit: Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu (Žid 12, 2) Evangelium podle Marka 15, 1-20 A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše,...
Introit: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Ž 22) Modlitba: Pane Ježíši, hledíme na tvůj kříž a vyznáváme své viny. I kvůli nám jsi zemřel. Nejsme lepší než Jidáš, který tě zradil, a Petr, který tě zapřel...
Introit: Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Modlitba: Hospodine, Bože lidu izraelského a...
Vstupní slovo a pozdrav Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. …Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist,...
Vstupní slovo (ze žalmu 98): Zpívej Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Modlitba: Hospodine, Pane náš, dnes jsi nám daroval neděli Cantate (Zpívejte), a my přitom ještě nemůžeme...
Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi cestou, pravdou a životem, pastýřem ovcí a našimi dveřmi do nebeského domova, prosíme, abychom směli i v těchto dnech zakoušet tvou přítomnost, tvou účast na našich starostech, tvou útěchu a tvou pomoc. Děkujeme,...
Vstupní slovo: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Píseň Krásná je modrá obloha, etc. https://soundcloud.com/ecirkev/1-j-crueger-a-p-...
Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista Zdravím vás, bratři a sestry z karlovarského i chodovského sboru. Poslyšme biblický oddíl určený pro tuto neděli: Zjevení Janovo 7:9-17 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že...
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. (Matouš 5, 8) Zdravím vás, bratři a sestry z karlovarského i chodovského sboru. Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista Dnes je neděle 15. listopadu L. P. 2020. Poslyšme...
Milí bratři, milé sestry, moc Vás pozdravuji v neděli 22. listopadu. Je to poslední neděle církevního roku, něco se uzavírá, aby něco jiného se zase otevřelo. Je příznačné, že liturgický rok vrcholí na podzim, podzim je i pro nás metaforou...
První adventní neděle 29. listopadu 2020 Vstupní slovo: „K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.“ Žalm 24...
Druhá adventní neděle Vstupní slovo: Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády (Izajáš 40, 10a) Nejprve slovo pro děti: Milé děti, jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého...
Pozvedám se oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc má jest od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. (Ž 121, 1n) Milé děti a mládeži, dám vám hádanku z Hobita. Poslouchejte: Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i...