Přeskočit navigaci.

Velikonoční dopis 2o14

Staršovstvo farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových
Varech přeje požehnané Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých, radujte se!

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH

  • 13.4. Květná neděle od 9.15 hodin
  • 17.4. Zelený čtvrtek pašije podle Matouše od 17.00 hodin
  • 18.4. Velký pátek bohoslužby s Večeří Páně od 17.30 hodin
  • 20.4. Boží hod velikonoční bohoslužby s Večeří Páně od 9.15 hodin


   Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým;
jejich nepravosti on na sebe vezme.
(Iz53,11)

    Těmito slovy prorok Izaiáš oznamoval, že na svět přijde Spasitel a Vykupitel.

A my si ta slova připomínáme na Velký pátek, kdy v Jeruzalémě byl
ukřižován muž, který nikomu neublížil a nic zlého neprovedl, jenom
miloval pravdu, kterou poznal – pravdu, kterou přijal za svou od svého
Otce, jímž nebyl nikdo jiný než Bůh.

Ten muž Ježíš se na první pohled od nás ničím zvláštním nelišil. Nežil
v přepychu, a jak vidíme, neměl ani žádnou imunitu. „Na kříž s ním“,
volaly zástupy - a byly vyslyšeny. Narušoval totiž obvyklý klid a
zvyklosti.

Jenže ten muž dodnes narušuje klid. Zemřel tehdy na kříži, aby na věky byl živ a již nikdy neumřel.

Miliony lidí jej ctí, snaží se žít v pravdě jako on žil. Otevřel jim naději, že stojí za to věřit a víru neztrácet.

A to vše se stalo o Velikonocích…

Od Velikonoc slaví křesťané Večeři Páně. Je to na památku tohoto
muže, který i za nás zemřel, aby nejen on, ale i my mohli přijmout život
věčný. Ve svátosti Večeře Páně se vždy znovu sjednocujeme s naším Pánem
a přijímáme chléb a víno na připomenutí jeho trvalé oběti. Činíme to v
bratrském společenství bratří a sester, těch, kteří poznali a přijali
dar obecenství a duchovního spojení se Vzkříšeným Kristem. Není to jenom
připomínka krutosti Velkého pátku a fyzického odchodu Spasitele, ale
především radost z trvalého společenství Kristova těla, jež je založeno
na společenství všeobjímající lásky a věčné naděje.

Z této společné víry a naděje vyrůstá naše přesvědčení o tom, že je to
Bůh a jeho Slovo, co dává smysl dějinám, ale i konání každého z nás.

Vážení přátelé, milé sestry a milí bratři,

i letos vás chceme informovat o tom, že zdejší evangelický sbor
se schází pravidelně ke svým bohoslužbám každou neděli od 9.15 hodin.
V průběhu bohoslužeb se scházejí i děti na nedělní škole, kde pod
vedením zkušených a obětavých sester se učí základům víry.

Během týdne se setkáváme v úterý od 15.30 hodin v penzionu pro
seniory v Drahovicích, Východní 16. Jde o pěkné ekumenické společenství,
do něhož zveme i další obyvatele penzionu. Druhá biblická hodina bývá
ve čtvrtek od 17 hodin ve sborovém domě v Zahradní 33. Také jsme se zde
začali setkávat každý třetí čtvrtek od 15.30 v tzv.kavárničce, volném
setkání těch, kdo mají čas si pohovořit, setkat se a navázat nové hlubší
kontakty a přátelství. Tato setkání získávají na oblibě a také na ně
vás zveme. Jsme připraveni podle vašeho zájmu připravit i další druhy
setkávání.

Jsme rádi, že na svůj sbor a církev nezapomínáte ani platbou
pravidelného saláru a dary, neboť bez nich bychom ani my nemohli
pracovat. Je možno tak činit v kanceláři sboru před a po bohoslužbách,
ale i formou plateb na účet sboru. Rádi Vám vystavíme i příslušné
potvrzení pro daňové odpočty.

Některé užitečné údaje:

adresa sboru: FS ČCE, Zahradní 33, 360 01 K.Vary

č.účtu sboru: 0800029389/0800

kazatel: JUDr.Pavel Klimeš, bytem tamtéž, tel. 724 152 480e-mail:PavelKlimes@seznam.cz

administrátor: Mgr.Radek Matuška, FS Chodov; kurátor: MUDr.Lubomír Chyba