Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2o14

Aj, růže rozvila se, ze kmene krásného,
jak zdávna čekala se, z druhu převzácného.
Ten kvítek spanilý uprostřed noci chladné, my lidé spatřili.

Ev.zpěvník č.288

vandopis2014

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (Lukáš 2,14)


Vážené sestry a vážení bratři,

     lidský čas se opakuje a my budeme znovu zpívat o narození Páně a znovu číst slova o pokoji a o naději. Bude se tak dít bez ohledu na to, kolik pokoje a naděje budeme spatřovat kolem sebe.

     Pokoj a naději, kterou nám přinesl Boží Syn Ježíš, dostáváme od něj do svých srdcí jako dar z největších. Je to dar, který v nich žije a zůstává, aby radost v lidských srdcích nikdy neumřela. 

     Takové je poselství vánoční hvězdy, kterou spatřili pastýři nad obzorem. Všechny generace z tohoto poselství žily. A toto poselství je darováno i nám a budoucím.

     Kéž vám Bůh žehná nejen o tomto adventu a Vánocích, ale po celý příští rok.

Pavel Klimeš, kazatel

Bohoslužby během adventu:
30.11.2014 v 9.15 bohoslužby s Večeří Páně
  7.12.2014 v 9.15 bohoslužby se křtem
14.12.2014 v 9.15 bohoslužby
21.12.2014 v 9.15 dětská slavnost

Bohoslužby o Vánocích a na počátku roku:
24.12.2014 v 15.00 bohoslužby s Večeří Páně
25.12.2014 v   9.15 bohoslužby s Večeří Páně
28.12.2014 v   9.15 bohoslužby
  1.  1.2015 v 15.00 bohoslužby s Večeří Páně
  4.  1.2015 v   9.15 bohoslužby

       Ke všem bohoslužbám vás srdečně zveme, a to nejen v tomto svátečním čase, ale i během celého roku. Scházíme se každou neděli v 9.15 hodin. Každé úterý v 15.30 hodin máme pobožnost a biblickou hodinu v domově seniorů v Drahovicích, Východní 16. Ve čtvrtek v 17.00 hodin se setkáváme k pravidelným biblickým hodinám v sídle sboru v Zahradní 33. Zde také míváme každý třetí čtvrtek v měsíci kavárničku pro všechny, kdo si chtějí zajímavě popovídat a setkat se s druhými. Máme v úmyslu zvát mezi sebe i zajímavé hosty. Dvakrát do roka se také scházíme ke sborovému odpoledni s programem.

        Máme radost, že naše společenství navštěvujete a radujeme se i z toho, že máme mezi sebou děti, které se rády setkávají vždy se svými obětavými učitelkami nedělní školy při vlastním programu. Budeme rádi, když i vy přivedete své děti a vnoučata.
  
Jsme připraveni zajistit i váš případný dovoz do shromáždění, pokud máte problémy s tím se k nám dostat. Stačí předem zatelefonovat a dohodnout se.
       
Na faře vás rádi přivítáme i k osobním rozhovorům, zavolejte, prosím, na mobilní telefon kazatele či prostě zazvoňte.

        Myslíme i na vás, kdo se pravidelně nezúčastňujete našich shromáždění, modlíme se za vás a stále vás považujeme za jedny z nás. Chceme Vám všem sloužit bez rozdílu tak, jako to činil i Pán Ježíš – v pochopení a v radostné sounáležitosti, v pokoře a v lásce. Proto také vás prosíme, nezapomínejte na svůj sbor a modlete se za něj. Nezapomínejte prosím ani na hmotné potřeby sboru.

        Upřímně Vám přejeme, abyste o letošních Vánocích otevřeli svá srdce pro radost z narození Pána Ježíše a stali nositeli této radosti a pokoje.

Staršovstvo sboru