Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2016

          
vanocnidopis2016

A V TÉ KRAJINĚ BYLI PASTÝŘI POD ŠIRÝM NEBEM A V NOCI SE STŘÍDALI V HLÍDKÁCH U SVÉHO STÁDA. NÁHLE PŘI NICH STÁL ANDĚL PÁNĚ A SLÁVA PÁNĚ SE ROZZÁŘILA KOLEM NICH. (Lk 2,8-9)

 JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA; KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEBUDE CHODIT VE TMĚ, ALE BUDE MÍT SVĚTLO ŽIVOTA.  (Jan 8,12)

    Zkracující se den v nás vyvolává touhu po světle. Všichni čekáme na chvíli, kdy se opět začnou dny natahovat na úkor tmy.
Jak asi muselo být pastýřům, když se jim zjevil anděl Páně a kolem nich se rozzářila sláva Páně? Tolik světla najednou! Ale bylo to světlo zcela jiné, neboť nepocházelo od slunce. A přesto se toto světlo očekávání a naděje dotklo všech, kdo je spatřili.
Znovu přichází čas adventu a Vánoc, čas různých zvyků, očekávání a čas naděje. Naděje a očekávání souvisí s budoucností, s tím, co se teprve stane. Narození Božího Syna bylo dlouho očekávané a toužebně vyhlížené. Izrael očekával svého Mesiáše. A on skutečně přišel.
Přišel ale trochu jinak, než jej tehdy čekali. Narodil se do chléva, do lidských starostí a ne zrovna do sterilního prostředí porodnice. Dnes by to bylo na pováženou. Ale s Ním přišla do světa sláva Páně, jež od té doby stále září.
Pro nás křesťany je důležité to, co řekl Pán Ježíš: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
To je veliké zaslíbení pro život každého z nás. Bez ohledu na to, zda bude tma sebehlubší, v našich srdcích bude svítit světlo života, toho života, který přinesl Ježíš, jenž je sám světlem a nadějnou jistotou pro každého, kdo věří.

    Milé sestry a milí bratři, přejeme vám všem požehnané, radostné a šťastné Vánoce!
Během adventu se konají bohoslužby takto:

27.11.- 1.adv. neděle s vysluhováním Večeře Páně
 4. 12.- 2.adventní neděle
11.12.- 3.adventní neděle
18.12.- 4.adventní neděle s dětskou slavností,
vždy od 9.15 hodin.

    O Vánocích budou bohoslužby s vysluhováním sv.Večeře Páně na Štědrý den 24.12. v 15.00 a
Na Boží hod vánoční 25.12. v 9.15 hodin. Na druhý svátek se vánoční bohoslužby nekonají.

    Na Nový rok v neděli 1.ledna 2017 se budou konat bohoslužby s vysluhováním sv.Večeře Páně odpoledne v 15.00 hodin. Ke všem svátečním shromážděním jste srdečně zváni.

    Před rokem jsem ve vánočním dopise avizoval svůj odchod do důchodu. Nakonec se vše protáhlo na celý další rok. Nyní už ale není zbytí. Budou to tedy, moji milí, poslední Vánoce mezi vámi.
    Rád přiznávám, že mně i mé manželce bylo mezi vámi dobře a že vás máme rádi. Prožili jsme zde sedm a půl roku. S vděčností Pánu jsem přijal dar sloužit uprostřed vás a nést zvěst evangelia.
    Děkujeme vám a v duchu budeme nadále toto naše společenství provázet na modlitbách
Pavel a Pavla Klimešovi

Co nového sbor čeká?
    Především to bude volba nového faráře, která by měla, dá-li Pán, proběhnout někdy při sborovém shromáždění počátkem roku. Bude však třeba překlenout období do jeho nástupu. Sbor však má v loňském roce nově zvolené staršovstvo, které jistě moudře a pokorně v Boží lásce ponese, a také pronese, sbor do chvíle nástupu nového kazatele. Všichni se na tom budou společně podílet, takže se pravidelně budou konat všechna shromáždění včetně vysluhování svátosti a jistě budou probíhat i biblické hodiny jako doposud.

    Milé sestry a milí bratři, staršovstvo bude potřebovat i vašeho přispění a vaší pomoci. Nezapomínejte, prosím, se za svůj sbor modlit a podporovat svou láskou a přátelstvím ty, kdo budou mít mnoho starostí: bratra kurátora, celé staršovstvo, stejně jako všechny, koho bude hostit zdejší kazatelna. Modlitba má velikou moc. Přináší světlo naděje i tam, kde se hromadí práce a úkoly.
    Prosím také, nezapomínejte ani na hmotné potřeby sboru a buďte štědří, neboť právě takové dárce Bůh miluje. Kéž vás Pán Bůh všechny opatruje a vede na cestě lásky, pokoje a porozumění.