Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2011

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)
(Izaiáš 7,14)

        Takto prorokoval prorok Izaiáš už v 8.století před Kristem. A tak věřil Boží lid, že se stane. Očekával narození takového dítěte.
       Uplynulo mnoho času a mnoho dětí se narodilo od té doby. Jen v jednom dítěti se naplnilo jméno, kterým ho označil prorok Izaiáš. Immanuel – Bůh je s námi. Byl to Ježíš, syn Marie a Josefa, narozený v judském městě Betlémě.

vanoce2011

       Narození toho dítěte oznámili andělé a taky hvězda vyšla na nebe. Všichni lidé věděli, že se to stalo. I po staletích toto očekávání bylo živé. Děti se o tom, že se jednou takové dítě narodí, slýchali od svých matek. Pastýři si o tom vyprávěli u svých ohňů, když hlídali stáda. Immanuel – Bůh je s námi. To znamená, že Bůh nás neopustil, ale splnil, co zaslíbil.
Ano, Bůh člověka neopustil, ale v tom dítěti přišel mezi nás. Chceme si znovu radostně toto očekávání připomínat i letos v předvánočním období, kterému říkáme advent – příchod, a pak o Vánocích, kdy se chceme radovat z toho, že Bůh opravdu v Ježíši Kristu přišel mezi lidi. Je to Bůh, který se neštítí vstoupit do lidských příbytků, který chce být s člověkem. Je to Bůh, „který sestupuje níže, aby viděl na nebesa a zemi. Nuzného pozvedá z prachu a z kalu vytahuje ubožáka“. (Žalm 113,6-7)
To, co nám Ježíš přináší a co pro nás znamená, toho je mnoho. Do žádného dopisu se to nevejde. O Vánocích naplňme svá srdce radostí, že je tady. A přijďme do společenství lidí, kteří jsou stejní jako vy, ale chtějí se radovat společně.

---oOo---

 

Během Vánoc a konce tohoto roku se sejdeme takto:

  • Sobota 24.12.2011 v 15.00 s vysluhováním Večeře Páně
  • Neděle 25.12.2011 v  9.15   s vysluhováním Večeře Páně
  • Pondělí 26.12.2011 bohoslužebné shromáždění nebude.
  • Novoroční neděle 1.1.2012 v 15.00 hodin s vysluhováním Večeře Páně.

        Vážení přátelé, co nejupřímněji vás zveme na všechna shromáždění sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech, Zahradní 33. V adventním období se scházíme vždy v neděli v 9.15 hodin, o první neděli adventní budeme slavit svatou Večeři Páně, o čtvrté neděli bude dětská slavnost.
Karlovarský evangelický sbor se ale schází i při dalších svých aktivitách po celý rok. Zveme vás na bohoslužby každou neděli v 9.15 hodin, ale i na biblické hodiny, které se konají v sídle sboru vždy ve čtvrtek v 17.15 hodin a v penzionu pro důchodce v Drahovicích v úterý odpoledne v 15.30 hodin.
Na biblických hodinách přemýšlíme nad Božím slovem a hovoříme i o docela soudobých tématech našich životů. 

       Každou neděli během bohoslužeb můžete přivést s sebou i své děti či vnoučata, které se mohou přiměřeně svému věku bavit a vzdělávat v biblické škole.

       Každý pátek od 16.30 probíhá na faře také náboženství pro děti. Také sem zveme vaše děti a vnoučata.
 Nebráníme se ani dalším aktivitám, bude-li o ně větší zájem. Přicházejte, navrhujte, aktivně se zapojte do života našeho sboru, který v tomto roce oslavil 60.výročí svého samostatného trvání.

       Děkujeme vám, že nezapomínáte na svůj sbor, že se podle svých možností účastníte jeho práce a jeho aktivit. Děkujeme vám za vaše modlitby, jimiž provázíte jeho činnost. A děkujeme vám také za dary i pravidelné placení saláru (příspěvku na činnost sboru). Množí se dotazy, kolik by takový „členský příspěvek“ měl činit. Naši předkové platívali desátky, což bývala 1/10 z příjmů. Dnes naše církev říká, že tento příspěvek byl měl činit alespoň 1 procento z příjmu, tedy 1/100. Ale kdybychom dali své církvi denně částku, kterou utratíme za jeden rohlík, bohatě bychom tuto částku naplnili.  

---oOo---

      Možná vás bude zajímat, že náš sbor se zapojil do realizace projektu „Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“. Tento projekt je financován z dotačního programu Evropské unie - Integrovaný operační program, z oblasti podpory „Národní podpora cestovního ruchu“. Českobratrská církev evangelická jej zahájila v září 2010. O něco později bylo zřízeno Informační centrum tohoto projektu i ve sborech v Mariánských Lázních a v Karlových Varech.

      Jsme připraveni poskytnout zájemcům informace o existenci památek, zejména kostelů a modliteben, o nichž mnohdy veřejnost vůbec neví. Reformační historie zůstává dlouhodobě určitou popelkou, což je škoda. Proto vítáme možnost tyto památky popularizovat a umožňovat široké veřejnosti jejich poznávání.
Těchto nemovitých památek má právě naše církev nejvíce, protože je pokračovatelkou tradic české reformace, která byla násilně přerušena počátkem třicetileté války a obnovena až tolerančním patentem v roce 1781. Tehdy zde vedle sebe vznikly dvě evangelické církve, jedna augsburského vyznání, (a.v.), druhá helvetského vyznání, (h.v.) Obě větve reformace, luterská i reformovaná, žily odděleně až do svého spojení v roce 1918. Stavěly si své kostely a modlitebny, dnes mnohdy mimořádně cenné. A právě většímu uvedení ve známost těchto památek má celý projekt posloužit.

       Jsou vydány informační letáky, mapky a také brožury s fotografiemi a historií těchto objektů. Bližší informace o celém projektu, ale i další materiály a údaje si můžete nalézt také na internetu na adrese www.pamatky-cz.eu. Na internetu se můžete dozvědět také mnoho dalších zajímavých informací. O Českobratrské církvi evangelické na www.e-cirkev.cz., o fungujícím ekumenickém hnutí  v Karlových Varech na www.cirkvekarlovyvary.cz.  Také náš sbor pracuje na nových webových stránkách, z nichž by bylo možno aktuálně čerpat.

       Milí přátelé, sestry a bratři, přejeme Vám požehaný advent a Vánoce plné vnitřní radosti z narození Spasitele. Kéž Vás jeho milost a láska provází po celý rok 2012!