Přeskočit navigaci.

Neděle 10.5. 2020 Cantante - Martin T. Zikmund

Vstupní slovo (ze žalmu 98): Zpívej Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.

Modlitba: Hospodine, Pane náš, dnes jsi nám daroval neděli Cantate (Zpívejte), a my přitom ještě nemůžeme být společně. Chceme ti ale dnes poděkovat za zpěvník, který máme k dispozici, za to, že se v písních před tvou tváří smíme spojit s tolika generacemi před námi, že smíme zpívat písně našich předků, a také písně dnešní a současné. Děkujeme ti nejen za jejich líbezné melodie, ale i jejich hluboká, povzbuzující a sladká slova, ze verše, které smíme nejen zpívat, ale i číst a přemýšlet o nich, vždyť zpěvník je naším průvodcem od křtu až do konce našeho pozemského putování, a vlastně ani jím nekončí, vždyť jednou se plně připojíme k nebeským zástupům, které stále zpívají před trůnem Beránkovým chvalozpěvy a dobrořečení.

Buď oslaven, Bože Otče, Synu i Duchu svatý, za veškeré tvé dílo záchrany, zejména za Kristovu oběť a jeho vzkříšení. Prosíme tě, odpusť nám naše hříchy, které se nás nejednou přichytí a obírají nás o radost z víry i ze života, očisti nás jako vlnu, a dej nám pokoj, který nám nikdo jiným nemůže dát. Totiž vědomí, ba vnitřní jistotu, že nás nic, vskutku vůbec nic, nemůže odloučit od tvé lásky v Kristu Ježíši.  Amen.
O tom, jak se v konkrétní historické situaci můžeme potěšovat a posilovat nebeskými realitami, pojednává mimo jiné píseň V nebi je trůn, obsažená ve zpěvníku pro mládež Svítá, 360.
V nebi je trůn, v nebi je trůn
V nebi je trůn – pravdy hlavní sídlo
V nebi je trůn, v nebi je trůn
všem vladařům připomínej.

Člověče, chceš být vládcem
chceš vrýt svůj obraz dnům
jen seď na zemi, ty blázne
nesedej na ten trůn./
 Neumí člověk vládnout
zpije se mocí svou
má pravdu pevně v ruce
radši než nad sebou.
Vládče, co k davům mluvíš
co kdybys tak jednou ztich
co kdybys jednou poklek
hlavu svou ve dlaních.
Ani král, ani rada moudrých
ani kněží, ani lid
jen ten beránek zbitý
je hoden tu moc vzít.
Kdo jsou ti krásní lidé
V šat bílý odění
Lidé, co k trůnu přišli
Z velkého soužení?
V nebi je trůn, v nebi je trůn
V nebi je trůn – pravdy hlavní sídlo
V nebi je trůn, v nebi je trůn
Všem vladařům připomínej.
(Svatopluk Karásek, 1971)
Začíná to anglicky