Přeskočit navigaci.

Kázání 20. neděle po Svaté Trojici, 25. říjen L. P. 2020

Vstupní slovo:

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin žádá:
jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem.

Píseň Krásná je modrá obloha, etc.
https://soundcloud.com/ecirkev/1-j-crueger-a-p-pokorny-krasna?in=ecirkev...

Modlitba:
Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, děkujeme ti, že jsi nás stvořil a na tento svět postavil, abychom ti radostně sloužili, tvé jméno oslavovali a chodili po cestách pravdy a spravedlnosti. Přiznáváme a vyznáváme, že často zapomínáme na toto své vysoké poslání. Tvého zákona si neumíme dost vážit a ačkoli neseme jako křesťané na sobě jméno Kristovo, nejsme mu právi. Odpusť nám to, prosíme, naprav nás, obměkči naše srdce, dej nám
novou energii Ducha a veselost z toho, že ti patříme, že víme odkud kráčíme a kam, že nás řadíš do své duchovní rodiny napříč zeměmi i dějinami, ano, že už od Abela tvůj lid žije a znovu povstává z popela, a že Pán Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co se ztratilo a zahynulo. V Ježíši, našem Pánu, vítězi nad smrtí a peklem, je naše jediná naděje. Uč nás rozumět a přijímat to, co nám říká, a co pro nás znamená. Ať v jeho jménu je požehnána celá naše země! Ať pravda a láska vskutku vítězí nad lží a nenávistí, ať i naše nedělní ztišení před Tebou jsou naplněny Tvým svatým Duchem, Duchem lásky, radosti a pokoje. Amen.

Evangelium podle Matouše 6, 24-34
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

Příběh (nejen pro starší děti): Čínské zrcadlo (povídka Eduarda Martina)

Koloským 3,1:

PROTOŽE JSTE BYLI VZKŘÍŠENI S KRISTEM, HLEDEJTE TO, CO JE NAD VÁMI, KDE KRISTUS SEDÍ NA PRAVICI BOŽÍ.

Sestry a bratři,
Apoštol to řekl velmi odvážně. Nejsme sami zvyklí se tak vyjadřovat. Vzal vážně skutečnost křtu a naší víry, naši spjatost s Kristem, naše vnitřní propojení se Spasitelem, a vyvodil z toho důsledek. Žijte tak – jako byste už byli vzkříšeni s Kristem. Berte Pána Boha za slovo. Váš podíl na Kristu nezahrnuje jen podíl na utrpení, ale i podíl na vítězství.

Nemluví se zde o skutečnostem, k nimž by bylo možno se vztahovat jinak než s velkou pokorou. Ale nelze je obcházet, jinak by naše víra neměla tu sílu, kterou mít má. Nemusíme propadat poraženectví, máme Pána, Beránka ukřižovaného, který sedí na nebeském trůnu v jasu své slávy obklopen nebeskými zástupy a církví zvítězilou, těmi, kdo již dosáhli koruny života. 
Tyto nebeské zástupy vyzařují ze sebe chválu Boží.

PROTOŽE JSTE BYLI VZKŘÍŠENI S KRISTEM, HLEDEJTE TO, CO JE NAD VÁMI, KDE KRISTUS SEDÍ NA PRAVICI BOŽÍ.
Včera jsme s rodinou procházeli oborou u Karlových Var, oborou, kde jsme mohli z dřevěného můstku pozorovat rozsáhlou rodinu divočáků. Všechna prasata ryla rypákem do země, bláto nebláto, jen výjimečně se podívala jeden po druhém či jinam. Připomíná to slova jednoho ruského astrofyzika:
„Člověk se liší od vepře mimo jiné tím, že občas zvedne hlavu a podívá se na hvězdy“.
Ježíš nám říká, jak se zachovat uprostřed tísně a zmatků a nejistot:
„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ (L 21, 28). Napřimte se a zvedněte hlavy…

Spolu o ostatními lidmi procházíme ohromnou zkouškou. Pandemie koronaviru jen ukázala křehkost našeho způsobu života, křehkost, o které jsme už leccos věděli teoreticky dříve. Najednou je obtížné plánovat, protože se neví, kdy ta protivná pandemie ustane. Jako bychom začali chápat Ježíšova slova: „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení“.
Už nyní máme pohlížet vzhůru a hledat naději u Toho, který kdysi sestoupil mezi nás jako ztělesněná láska svého Otce, aby přinesl tomuto světu spásu.
Když se rozhodneme se pomodlit, je v tom vždy zjevná úleva. Najednou na ty starosti člověk není sám, přichytí se někoho silnějšího, kdo ho podrží, když klesá či ztrácí sílu.
Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít tmou. To je ten, který o mně ví, který je na mě laskavý, je stále nade mnou.

Hledat to, co je nad námi, je osvobozující. V tom přináší křesťané do naší společnosti rozměr, který zde citelně chybí. Jako by totiž zdánlivě neexistoval oltář, před kterým pokleknout. Jako by lidem nebylo nic svatého. Ve skutečnosti i lidé tzv. nevěřící tuší, že je něco nad námi, jen se ostýchají to pojmenovat.
Přitom právě JMÉNO zde hraje rozhodující roli. Nejsme spaseni tak nějak neurčitě, ale skrze JEŽÍŠE KRISTA. V něm je smrt pohlcena životem.
V něm a s Ním umíráme, abychom skrze Něho a s Ním mohli povstat k novému životu. To je naděje pro nás i pro naše blízké. I pro ty, kdo zatím toto jméno neumí vyslovit v modlitbě. I pro ně  Boží Syn přišel. On přišel, aby hledal a spasil to, co zahynulo.

Jako Ježíš hledal, aby zachránil, co se dá, tak i my máme hledat. Hledat, to znamená aktivní život, hledat PRAVDU, hledat BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.
I my zatím vidíme matně, našemu zření ještě chybí jasné kontury. O to víc potřebujeme důvěřovat Kristu a hledat Jej. Nikdo nemáme tu svou životní cestu dopředu nalajnovanou. Nikdo z nás ji nemá vydlážděnou a zcela vyrovnanou. Terén je někdy drsný, o všelijaké okliky není nouze. Zásadní je však neztratit ze zřetele cíl, touhu dojít až tam, k čemuž jsme určeni, před nebeský trůn. Nejsme přitom bez pomoci.
Máme Písmo, modlitbu, Ducha svatého, společenství sboru, třebaže nejsme prosti různých rozhodování, pochybování, otázek, naše víra nepřináší na všechno hotové odpovědi, co je bez chvění, není pevné.
Jde však o to, kterým směrem se v životě orientujeme. Hledíme-li nad sebe, k tomu, co je nad námi, je to vždy léčivé, obnovující a napřimující.  A to se neděje jinak než tak, že s Ním budeme rozmlouvat jako s Přítelem, že si od Něj budeme nechávat mluvit do života, že se Jemu budeme svěřovat, když si nebudeme vědět rady, když budeme potřebovat pomoc a posilu. Svět přestává být bludištěm pro toho, kdo má za svého průvodce a utěšitele Ducha svatého.
Někdo mě dává sílu též, když už jsem unaven. To je ten, který o mně ví, který je na mě laskavý, ať je noc nebo den.
Sestry a bratři, narodili jsme se k vyšším věcem. Bohu díky.

Modlitba po kázání
Veliký Bože, ty slyšíš modlitby nás – nepatrných broučků, naše prosby i přímluvy. Přijmi proto, prosíme, i naše modlitby a prosby za nás za všecky i za ty, kteří jsou blízcí a milí našemu srdci. Všechny ti je svěřujeme do tvé péče a ochrany. Prosíme rovněž o lékaře, sestřičky a všechny zdravotníky a pečovatele, kteří se starají o nemocné. Prosíme o vládu, úřady a instituce, které organizují pomoc. Zastav prosíme tu pandemii, která postihla nás i celý svět. Dej nám nově se nadechnout a nově žasnout nad tvým dobrodiním. Ať tvůj pokoj zůstává i s naší krajinou. 
Prosíme, vyslyš modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil: OTČE NÁŠ...AMEN.

Johann Sebastian Bach: Vzhůru, hlas nás volá! Cantata 140
https://www.youtube.com/watch?v=VSkz3j9b23Y
Požehnání:
Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.