Přeskočit navigaci.

Kázání 22. 11. 2020 (text)

Milí bratři, milé sestry, moc Vás pozdravuji v neděli 22. listopadu. Je to poslední neděle církevního roku, něco se uzavírá, aby něco jiného se zase otevřelo. Je příznačné, že liturgický rok vrcholí na podzim,
podzim je i pro nás metaforou zralosti, mluví se i o podzimu života.

Dovolte mi zcela neliturgicky zařadit báseň Rainer Maria Rilkeho (1875-1926) o podzimu, báseň, která je zároveň i plachým vyznáním víry.

PODZIM
Jak z dálky padá listí, padá sem
jak ze zahrad, jež vadnou v rajské dáli;
ty listy jako by vše popíraly.

A ze všech hvězd padá jak ořech zralý
za nocí do samoty těžká zem.

Padáme všichni. I ta ruka má.
A pohleď na druhou: už padá za ní.

A přece s nekonečnou něhou chrání
Kdosi ty pády svýma rukama.
 

Poslyšme dnešní evangelium: Matouš 25, 1-13

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘
Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘
Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘
Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘
Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Milí přátelé, máme před sebou Ježíšovo podobenství, které se vztahuje i k naší situaci. Klíčem k tomuto příběhu je závěrečná výzva: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Co odtud zjišťujeme? Tento život je přípravou na něco většího. To, co přijde, bude krásné, neboť je to označeno jako „svatba“.

I v Apokalypse Janově, 19. kapitole (6-8), se píše:
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: "Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla." Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

Část tohoto biblického textu používáme i jako pozvání ke svaté večeři Páně, která je předjímkou toho, co přijít má. Každopádně Ježíšovo podobenství o družičkách rozumných a pošetilých míří k současnosti a varuje před neustálým odkládáním věcí podstatných. Na svatbu se už nyní máme připravovat. Už nyní máme svítit, už nyní máme mít olej v nádobkách. To jsou právě ony spravedlivé skutky svatých, tedy všech Bohu ve křtu zasvěcených.  

Tehdy svatba začínala večer a družičky měly za úkol uvítat ženicha, který přijížděl ve svatebním průvodu. To byl důvod, proč měly mít svítilny. I my máme svítit jako svítily Karafiátovy Broučci. Ženich je Kristus, On je na cestě za námi, na cestě ke svatbě, obojí je označeno za svatbu, jak svatá večeře Páně, tak ustavení viditelného Božího království, obojí spolu souvisí. Má to platnost poslední i předposlední.

Co to znamená svítit? Nejsme ti, kdo jsou sami schopni produkovat světlo. Světlo vychází ze slunce, jímž je Kristus, my jsme jako hvězdy, které je mají odrážet.

To světlo je láska, dobrota a milosrdenství. Drobné skutky i výrazy lásky. Vše, co vyzařuje Boží podstatu. Každý jsme jiný. Každý můžeme to světlo vydávat jinak. Jen bychom neměli toto své poslání posouvat do budoucna. Už teď je třeba na to myslet. Rozžehnout lampy své víry, lásky a naděje. Aby svět nepohltila temnota, rozněcujme jiskry naděje. Není to o nás a našich kvalitách, je to o Pánu Bohu a jeho lásce a věrnosti.  Taková světélka působí radost.  Bůh je větší než problémy, které nás trápí. On má vše ve svých rukou. Kristus je králem, vítězem a Spasitelem. On je světlem, které tma nepohltila a pohltit nemůže.

Dnešní evangelium působivě vyjadřuje Bachova kantáta 140: Vzhůru hlas nás volá. Wachet auf, ruft uns die Stimme. https://www.youtube.com/watch?v=DqZE54i-muE

Jako poslání přijměme úryvek ze starého irského požehnání:

Požehnání buď s tebou,
požehnání zářícího světla,
světlo kolem tebe
i uvnitř tvého srdce.
Ať ti září svit slunce
a zahřívá ti srdce,
až začne hořet
jako velký oheň z rašeliny
a cizinec přistoupí k tobě,
aby se od něj ohřál.
Ať z tvých očí září požehnané světlo
jako dvě svíce
v oknech tvého domu,
které zvou poutníka,
aby uvnitř hledal ochranu
před bouřlivou nocí.
Kohokoli potkáš,
až půjdeš cestou,
ať ho zasáhne tvůj laskavý pohled.

Pár oznámení:

Staršovstvo karlovarského sboru se sejde v pondělí 30. listopadu v 17.00.
Staršovstvo chodovského sboru bude mít schůzi v pátek 4. prosince v 17.00.

Ve dnech 16. 11. – 6. 12. si vybírám dovolenou, měl jsem už dost dní nevybraných, tak abych to stáhl….Stejně je sborový program v této době utlumen.

Doufám, že nejpozději od poloviny Adventu se budeme moci už scházet k bohoslužbám. Pánu Bohu poručeno (Gott befohlen).  Jakmile budu mít v této věci nějakou novou zprávu, tak Vám ji pošlu. Je dobře, že se sejdou presbyteři a budeme moci rozhodovat kolektivně.

Naše dva evangelické sbory - karlovarský a chodovský -  darují dohromady 100 obědů nejvíce vytíženým oddělením karlovarské nemocnice. Vše má ve své režii br. ing. Jan Klíma, který už z vlastních prostředků daroval první  minulý týden prvních 100 obědů (bylo to velmi vděčně přijato), tento týden spolu se spolupracovníky poskytne dalších 100 obědů, a příští týden - ve čtvrtek 26. listopadu - budou na řadě naše sbory.  Platbu 7000 kč za Karlovy Vary a 5000 kč za Chodov odešleme z účtu zpětně - v rámci platby faktur. Už nyní však můžeme tyto peníze v našich sborových pokladnách doplnit našimi dary. Použijete-li uvedený variabilní symbol, bude zřejmé, že jde o tento účel. Pokud chcete tuto iniciativu podpořit (není to žádná povinnost).
Obědy předáme za evangelíky v Karlových Varech a v Chodově a bude dobré, když se tohoto předání zúčastní zástupci obou sborů. Má to být gesto solidarity s těmi, kdo jsou nyní obzvlášť zatíženi. Děkuji, že na zdravotníky i nemocné (nejen covidem) myslíte v těchto časech také na svých modlitbách.

Karlovy Vary
č. ú.: 800029389/0800, var. symbol: 500

Chodov:
č.ú. :  860442319/0800, var. symbol : 281282

Přeji Boží požehnání všem, kdo v těchto dnech slaví narozeniny!

Milí přátelé, možná jste s věcí seznámeni už ze seznamu.cz - připojuji text modlitby kněze Pavla Poly, kterou pronesl 17. listopadu t.r. z letadla, které letělo nad Prahou, z paluby Baťovy Electry.

Bože, ty jsi Slunce našeho života

a tvá přítomnost zahání každou temnotu.

Prosíme o tvé požehnání v této těžké době.

Prosíme o požehnání a světlo pro naše město, naši zem i celý náš svět.

Prosíme za přírodu a všechny lidi, kteří na této zemi žijí.

Prosíme za uzdravení a pokoj.

Myslíme zvlášť na ty, kdo dnes zažívají osamělost

a které trápí nejistota,

na ty, kdo mají starost o své blízké,

na ty, na které doléhá nemoc a vyčerpání,

na ty, kdo přišli o práci a živobytí,

na ty, kdo ztrácejí naději a radost ze života.

Ať tvé světlo rozptýlí temnotu v našich srdcích,

ať se nedáme vést strachem a obavami, ale nacházíme důvody ke skutečné naději,

ať si v životě uchováme nadhled i v náročných situacích,

ať se můžeme narovnat a znovu svobodně nadechnout,

ať zažijeme to, že patříme k sobě,

jako jednotlivci, rodiny, národ i celé lidstvo,

že jsme na jedné lodi,

že jsme součástí velkého lidského společenství,

že nikdy nejsme úplně sami a zapomenuti,

že existuje odpuštění a smíření,

že náš život má svoji krásu a smysl.

Ať nás, Bože, provází tvá přítomnost.

Amen.