Přeskočit navigaci.

Vánoční dopis 2020

Milí bratři a sestry,

drazí členové a přátelé karlovarského a chodovského evangelického sboru, buďte pozdraveni v Adventu L. P. 2020!

vd2020

„Sijón říkával: Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“
„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“

Izajáš 49,14-16a

Toto prorocké zaslíbení se naplnilo o prvních Vánocích, kdy Slovo se stalo tělem. Bůh přišel za námi ve svém Synu, aby se nám stal bratrem. O Vánocích začínáme tušit pravou velikost Boha, jenž je tak velký, že se pro nás stal malým a natolik mocný, že se stal slabým. O Vánocích si zpřítomňujeme, že Bůh nás navštívil a stal se jedním z nás. A navštěvuje nás stále – proto se máme na toto jeho zaklepání připravovat. Odpuštěním, pokáním, otevřeností vůči druhým, soucitem, solidaritou.Letos jsme chtě nechtě omezeni kvůli pandemii. Pán Bůh ale není omezen, Jeho přítomnost můžeme zakoušet stejně intenzívně i v této době, On si najde cesty k nám – nejen do shromáždění, ale i do našich rodin, i k těm z nás, kdo jsou samotní. Stačí se před Ním ztišit, v modlitbě, v rozjímání, zastavit se a nechat se Jím naplnit.

On je LÁSKA, On si nás vyryl do svých dlaní, na každém z nás Mu záleží, každého z nás zná jménem. Proto v jeho jménu můžeme dělat to, co dělá On: přát druhým dobro, myslet na druhé (i před Bohem), navštívit je, zavolat, napsat pozdrav, dát jim najevo, že jsou pro nás důležití, že nám na nich záleží. V Kristu se odcizený svět stává znovu Božím světem. Betlém, místo Božího navštívení, můžeme zakoušet i ve svých příbytcích.

V nastávajících týdnech budeme v našich sborech v rámci omezení (do 30 osob) pořádat v Adventu a o Vánocích i omezený počet bohoslužeb. Přesto se těšíme, že se s mnohými z Vás uvidíme. I tak budeme nadále posílat mailem texty, příp. nahrávky nedělních/svátečních poselství všem, kdo o to budou stát. Děkujeme, že je sdílíte s druhými.

V Karlových Varech na Zahradní 33 se sejdeme 13., 20., a 25. prosince (Hod Boží vánoční) v 9.15.

V Chodově v evangelickém kostele 13., 20., a 25. prosince ve 14.30.

Na Hod Boží vánoční budeme slavit na obou místech sv. večeři Páně s kalíšky (v Chodově navíc i na 4. neděli adventní).

Ať Vás Pán Bůh opatruje ve svých dlaních!

S přáním radosti, pokoje a – naděje.
Martin T. Zikmund, evangelický farář v Karlových Varech a chodovský administrátor
Miroslav Kovář, karlovarský kurátor.
Jan Nedvěd, chodovský kurátor

Bratři a sestry, chceme Vám připomenout, abyste mysleli na své dary a saláry ve prospěch našich
evangelických sborů. Výdaje každoročně rostou, jsme na cestě k finanční nezávislosti na státu,
společně a s Boží pomocí to ale zvládneme. „Dar“ znamená jakýkoli, i sebemenší příspěvek, letos je to obzvlášť aktuální, neboť máme deficit na sbírkách, „salár“ představuje jednoroční členský příspěvek (lze rozdělit i do měsíčních splátek). Jde o naši společnou věc. Děkujeme Vám.

Karlovy Vary č. ú.: 800029389/0800,
Chodov: č.ú. : 860442319/0800,
(u zprávy pro příjemce uveďte, prosím,
příjmení a „salár“ či „dar“)