Přeskočit navigaci.

Kázání 2. 4. 2021 - Velký pátek - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil, daleko spása má, ač o pomoc volám (Ž 2,2)

Izajáš 53, 4-9
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

Milí přátelé, bratři a sestry,
Na Velký pátek obzvlášť pociťujeme, že nám slova nestačí, že potřebujeme chvíli ticha, rozjímání. K tomu je však třeba průvodce.
Dnes ať nám jsou průvodcem po cestě ke kříži přečtená slova z proroka Izajáše, která o Kristu s předstihem staletí říkají:
On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Zástupná smrt.
Jak ji rozumět? Je více výkladů. Jeden, který mne obzvláště zaujal, pochází od církevních otců Ireneje Lyonského a Řehoře Nysského.  
Boží svět tvoří bytostnou jednotu, do kterého vniká hřích jako rozleptávající nemoc. Spravedlivý, čistý Boží léčitel vstupuje do jednoty nakaženého organismu a propůjčuje mu své ochranné látky, soustředí působení nemoci na sebe a v sobě ji přemáhá a ničí, čímž osvobozuje celý organismus. Boj s chorobou je úporný a léčitel musí kvůli tomu zemřít…
Bratři a sestry, Pán Ježíš je ten léčitel, který přichází do našeho nemocného světa, aby mu daroval zdraví.
Proto je důležité je, abychom tváří v tvář jeho utrpení dokázali litovat svých vin a odhodlali se jít cestou nápravy, cestou duchovního ozdravění, cestou následování Krista.
Cesta za Pánem je cesta, která vede k životu. Z lásky máme na sebe brát kříž a jít v jeho šlépějích. Velký pátek je zásadní událostí v dějinách Boží spásy, ale nikoli poslední. Kříž je naše naděje. Jak napsal apoštol Pavel: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ (1. Kor 1.18)

Projděme si nyní Ježíšovu křížovou cestu podle Matouše. Tato cesta je rozdělena do 14 zastavení.  

1.Spiknutí proti Ježíšovi 26,1-5
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

2. Pomazání v Betánii 26,6-13
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

3. Jidášova zrada, 26,14-16
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

4. Poslední večeře 26,17-29
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

5. Rozloučení s apoštoly 26,30-46
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

6. Zatčení Ježíše 26,47-56
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

7. Ježíš před veleradou 26,57-68
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

Otče náš, jenž jsi na nebesích…

8. Zapření Petrovo 26,69-75
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

9. Ježíš odsouzen, Jidášova smrt 27,1-10
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

10. Ježíš před Pilátem 27,11-25
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

11. Bičování a trním korunování 27,26-31
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

12. Ukřižování a výsměch 27,32-44
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

13. Ježíšova smrt 27,45-56
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

14. Ježíš pohřben 27,57-66
(chvíle tichého rozjímání Slova Božího)

Otče náš, jenž jsi na nebesích…

Pomodleme se:
Bože, děkujeme ti za tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
který z lásky k nám podstoupil cestu kříže.
Dej, ať je nám tato cesta povzbuzením, že naše konečná spása a náš konečný zdar nezávisí na nás, ale je dílem tvé milosti.
Ať s nadějí vyhlížíme vše, co pro nás zamýšlíš v tomto životě i v životě budoucího věku.
Ať hledáme tvou vůli, jdeme radostně cestou následování a nenecháme se zdeptat ani našimi osobními trampotami a pády.
Prosíme o tvého Ducha svatého, aby nás přetvářel k obrazu tvému a dával ujištění, že jsme v tvé ruce.
Prosíme o všechny nemocné, ohrožené i pomáhající. Děkujeme za všechny, kdo projevují odvahu, ohled i odpovědnost. O ty, kdo se dokáží pokořit před tvým křížem, kdo se nechávají vést světlem, láskou a pravdou.  
Prosíme tě o náš evangelický sbor, naše sbory, naše bratry a sestry ve víře v jiných křesťanských církvích na Karlovarsku, prosíme tě, abychom nesli ovoce vděčnosti a spolu pronikali ke žhavému jádru naší víry, k tvé lásce v Kristu Ježíši. V jeho jménu znovu k tobě voláme:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva
na věky.
Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše,
nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků!

AŤ TI HOSPODIN ŽEHNÁ A CHRÁNÍ TĚ,
AŤ HOSPODIN ROZJASNÍ NAD TEBOU SVOU TVÁŘ A JE TI MILOSTIV,
AŤ HOSPODIN OBRÁTÍ K TOBĚ SVOU TVÁŘ A OBDAŘÍ TĚ POKOJEM. AMEN.