Přeskočit navigaci.

Kázání

Kázání - první neděle po Velikonocích 11. dubna 2021 - Martin T. Zikmund

Dnešní neděle má zvláštní latinský název: Quasimodogeniti, doslova to znamená:  „Jakoby novorozeňata“.
Je to podle vstupního slova z 1. Petrova 2,2: „jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý.“  
Jakoby právě narozené děti…. Poslyšme k tomu dnešní evangelium:
Jan 21, 1 -14
Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.
Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Ježíš jim řekl: „Dítky, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."

Kázání 4.4. 2021 - Velikonoční neděle - Martin T. Zikmund

Velikonoční neděle 4. dubna L. P. 2021

Zdravím vás starokřesťanským pozdravem
Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal  z mrtvých!
německy Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
anglicky Christ is risen! Indeed, He is risen!
rusky Христос воскрес! Воистину воскрес!
staroslověnsky: Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
latinsky: Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Milé děti,

Vojtěch Kodet v jedné své knížce uvádí a vysvětluje jednu svou vzpomínku z dětství:

Kázání 2. 4. 2021 - Velký pátek - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil, daleko spása má, ač o pomoc volám (Ž 2,2)

Izajáš 53, 4-9
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

Milí přátelé, bratři a sestry,

Kázání 28. 3. 2021 - Květná neděle - Martin T. Zikmund

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Ž 22, 2)

Milé děti,
Slyšeli jste „pohádku“ o zvířatech, kterým omrzel život na domácím dvorku a vydala se do světa? Před třemi roky se taková pohádka stala skutečností nedaleko odsud. Z dálnice D6 u Nového Sedla volal policistům překvapený řidič, který na autostrádě potkal kozu, koně a osla.
„Domácí zvěř se pohybovala po D6 u hřbitova v katastru Nové Sedlo, ve směru na Karlovy Vary. Na místo vyjela loketská policejní hlídka, která zjistila, že po dálnici pobíhají kůň, osel a koza,“ popsala situaci  policejní mluvčí.
Na pomoc loketským policistům dorazili i kolegové z Chodova a Horního Slavkova. Zavolali i pracovníky záchranné a odchytové služby pro zvířata. Společně se jim podařilo trojici polapit. A po půlnoci byla dálnice už zase plně průjezdná. Zkrátka zvířata se vydala na špacír.

Kázání 21. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Dnes je pátá neděle postní, 21. března L. P. 2021

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem. Tys přece moje záštita. (Ž 43, 1n)

Milé děti, mládeži, i vy dospělí,
víte, co je to konfirmace? K té se připravují zpravidla 13 letí, 14 letí nebo 15 letí, ale vlastně to může být i později a někdy je to později i lepší, neboť konfirmandi jsou zralejší, vnitřně připravenější.

Kázání 14. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Dnes je čtvrtá neděle postní, 14. března L. P. 2021

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu (Ž 122).

Kázání 7. 3. 2021 - Martin T. Zikmund

Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme třetí neděli postní, 7. března L. P. 2021
Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli:
SVÉ OČI STÁLE UPÍRÁM K HOSPODINU… Žalm 25, 15a

Milé děti a mládeži, ale i Vy dospělí
Dnešní postní neděle se nazývá OCULI, „oči“.  OCULUS znamená latinsky oko, OCULI, oči.
Ta naše neděle je tak nazvána podle toho žalmového slova: „své oči stále upírám k Hospodinu“
Záleží totiž na tom nejen jak dobře vidíme - když vidíme hůř, nosíme brýle - ale i jak se díváme a na co se díváme. Co chceme vidět a co nechceme vidět. To, na co se díváme, určuje i nás samé.
Křesťanská víra nás učí, abychom se dívali na skutečnost kolem nás jakoby Božíma očima, abychom viděli člověka, kterému můžeme pomoci, kterého můžeme potěšit, ale také abychom viděli to všechno krásné, dobré a ušlechtilé, co nás obklopuje a co nás utváří a co pochází od Pána Boha. Je to prosté.

Syndikovat obsah