Přeskočit navigaci.

Kázání 24.12. 2020 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 13.12. 2020 - Lk: 1, 67-79 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Vánoční dopis 2020

Milí bratři a sestry,

drazí členové a přátelé karlovarského a chodovského evangelického sboru, buďte pozdraveni v Adventu L. P. 2020!

vd2020

„Sijón říkával: Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“
„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“

Izajáš 49,14-16a

Kázání 6. 12. 2020 (text)

Druhá adventní neděle

Vstupní slovo: Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády (Izajáš 40, 10a)

Nejprve slovo pro děti:

Milé děti,

jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...“
(José Carlos Bermejo, Vlídné příběhy)
 

Kázání 6.12. 2020 - Jkb: 5, 7-8 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 29.11. 2020 - Mt: 21, 1-9 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 29. 11. 2020 (text)

První adventní neděle 29. listopadu 2020
Vstupní slovo:
„K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.“
Žalm 24
    Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
    To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.
    Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
    Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
    Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
    To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.

Syndikovat obsah