Přeskočit navigaci.

Kázání 24.12. 2020 (text) - Martin T. Zikmund

Milí bratři a sestry, děti, mládež karlovarského a chodovského sboru, zdravím Vás při letošních Vánocích L. P. 2020.
Děkuji, že Vás mám, že můžeme na sebe vzájemně myslet, když doba není příznivá našemu vzájemného setkání, stisku rukou, společnému zpěvu a sdílení. Jsme na cestě, a zrovna se nacházíme v tunelu. Modleme se, abychom brzy zahlédli světlo na konci tunelu. Však Vánoce k tomu mají co říct, Bohu díky.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Milé děti, slavíme Vánoce. Vánoce jsou radostné. Pán Bůh nám daroval Jezulátko, dítě, Spasitele světa. To byl největší dar, který nám mohl dát. Dar z lásky k nám, protože nás všechny má rád. Proto na Vánoce
přinesli podle pověsti králové i pastýři do Betléma dárky, proto se i jeden druhého učíme obdarovávat, i když jde třeba jen o maličkosti. Důležité je, že nám na druhých záleží.

Kázání 24.12. 2020 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 13.12. 2020 - Lk: 1, 67-79 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Vánoční dopis 2020

Milí bratři a sestry,

drazí členové a přátelé karlovarského a chodovského evangelického sboru, buďte pozdraveni v Adventu L. P. 2020!

vd2020

„Sijón říkával: Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“
„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“

Izajáš 49,14-16a

Kázání 6. 12. 2020 (text)

Druhá adventní neděle

Vstupní slovo: Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády (Izajáš 40, 10a)

Nejprve slovo pro děti:

Milé děti,

jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš...“
(José Carlos Bermejo, Vlídné příběhy)
 

Kázání 6.12. 2020 - Jkb: 5, 7-8 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 

Kázání 29.11. 2020 - Mt: 21, 1-9 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 
Syndikovat obsah