Přeskočit navigaci.

První neděle po Velikonocích 19. dubna

Vstupní slovo a pozdrav
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
…Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoli pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.
(Oba verše pocházejí z Prvního listu Petrova)

Bratr farář Knut Meinel z našeho partnerského sboru v Thierstein/Höchstädt poslal členům svého sboru kázání a liturgií na tuto neděli, a na začátku v něm mimo jiné napsal:

Velikonoční neděle 12. dubna

Introit:
Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Modlitba:
Hospodine, Bože lidu izraelského a Bože církve nové smlouvy,
chválíme tě za div divů, že jsi o velikonoční neděli vzkřísil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista z mrtvých, že jsi v něm naplnil své spásné plány se světem, že jsi se prokázal jako Stvořitel, který mocí svého Ducha je schopen porazit smrt, zlo a peklo.

Velký pátek 10. dubna 2020

Introit: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Ž 22)

Modlitba:

Pane Ježíši, hledíme na tvůj kříž a vyznáváme své viny. I kvůli nám jsi zemřel. Nejsme lepší než Jidáš, který tě zradil, a Petr, který tě zapřel. Nejsme lepší než učedníci, kteří se v této rozhodující hodině vytratili. Děkujeme za ženy, které byly nejstatečnější.

Neděle Květná (Dominica Palmarum) 5. 4. 2020

Introit: Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu (Žid 12, 2)

Ke stažení: 

5. neděle postní (Judica) M. T. Zikmund - 29. 3. 2020

Vstupní slovo:

Suď mne (Judica me), ó Bože, a zasaď se o mou při.
Nebo ty jsi Bůh mé síly. Proč jsi mne zapudil? Proč pro soužení [od] nepřítele v smutku mám ustavičně choditi?
Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; [onť jest] hojné spasení tváři mé a Bůh můj. (z žalmu 43)

Evangelium:

Marek 14, 53- 72 Před Veleradou

Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval až dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně.

Poselství 22.3.

„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ´Hledejte mou tvář.´  Hospodine, tvář tvou hledám.“ Žalm 27, 8
„I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“
Jan 16, 22

Milí bratři a sestry v karlovarském a chodovském sboru,
Zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista.
Dnes – 22. března - je neděle „radosti“ (Laetare) – uprostřed postního období (4. neděle postní). Uvozuje ji vstupní slovo z poutního žalmu 122: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu“.

Ke stažení: 

Velikonoční dopis 2020

karlovarským a chodovským evangelickým křesťanům

„Stále upírám své oči k Hospodinu…“
Oculi mei semper ad Dominum (Žalm 25, 15a)

Milí přátelé, bratři a sestry, ve 3. neděli postní zvané „Oculi“ vás zdravíme apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Asi mnozí z nás jste už dříve přemýšleli nad tím, jak se celá naše globální civilizace někam valí a nikdo neví kam.  Rychlost, s jakou se dějí změny, odrážejí třeba komunikační technologie, anebo nesmírný pokrok medicíny. Přesto jsme dnes svědky pandemie, s níž ani nejstarší lidé nemají ve svém životě zkušenosti. Jako by se v desítkách zemí různých kontinentů zastavil život.

Kázání 8.3. 2020 - Mar: 12, 41-44 - Martin T. Zikmund

Ke stažení: 
Syndikovat obsah