Přeskočit navigaci.

Sborové dopisy

Vánoční dopis 2015

Požehnané Vánoce!

betlem-vandop2015

Aj, král tvůj přijde k tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9)

Anděl promluvil k Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Matouš 1,21)


Velikonoční dopis 2o15

veli-dopis2015


Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan  3,16

Vánoční dopis 2o14

Aj, růže rozvila se, ze kmene krásného,
jak zdávna čekala se, z druhu převzácného.
Ten kvítek spanilý uprostřed noci chladné, my lidé spatřili.

Ev.zpěvník č.288

vandopis2014

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (Lukáš 2,14)


Vážené sestry a vážení bratři,

Velikonoční dopis 2o14

Staršovstvo farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových
Varech přeje požehnané Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých, radujte se!

Vánoční dopis 2o13

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. (Jr 33,14-15)

Velikonoční dopis 2013

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech Vám přeje požehnané Velikonoce, plné naděje ze vzkříšení!

vel2013-1


Bohoslužby o Velikonocích:

Velikonoční dopis

Velikonoční dopis 2012

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech
                                                                                      +++

„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši,

Vánoční dopis 2011

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)
(Izaiáš 7,14)

        Takto prorokoval prorok Izaiáš už v 8.století před Kristem. A tak věřil Boží lid, že se stane. Očekával narození takového dítěte.
       Uplynulo mnoho času a mnoho dětí se narodilo od té doby. Jen v jednom dítěti se naplnilo jméno, kterým ho označil prorok Izaiáš. Immanuel – Bůh je s námi. Byl to Ježíš, syn Marie a Josefa, narozený v judském městě Betlémě.

Syndikovat obsah